DOELSTELLING BELEIDSPLAN FINANCIEN STATUTEN ANBI
Stichting
Hollands Zuivelarchief
Geschiedenis van de melkwinning en zuivelbereiding in Nederland

Beleidsplan

Werk/Depot Stompetoren

In het kader van haar statutaire doelstelling geeft de Stichting regelmatig onder andere voorwerpen betrekking hebbende op de geschiedenis van de melkwinning, zuivelbereiding en afzet van zuivelproducten in Noord-Holland en Zuid-Holland - zowel de boerderijen als de fabrieken en het organisatieleven betreffende - in bruikleen uit zoals aan musea. Verreweg het belangrijkste museum is het Hollands Kaasmuseum in Alkmaar. Vermelde collectie van historische waarde had de Stichting grotendeels in 1991 in eigendom verkregen van Melkunie Holland, rechtsvoorganger van FrieslandCampina te Amersfoort.

In januari 2013 heeft de Stichting aan het Noord-Hollands Archief in Haarlem ter opneming en bewaring gegeven:

Al deze archiefbescheiden zijn volledig openbaar.

Voor de opslag en beheer van haar collectie heeft de Stichting sedert juni 2001 een ruimte in gebruik – het Depot- in Stompetoren. Zij heeft deze ruimte in gebruik gekregen van Campina Melkunie, eveneens rechtsvoorganger van FrieslandCampina te Amersfoort. Zij is geen vergoeding voor dit gebruik verschuldigd; zij is uitsluitend verschuldigd de kosten ter zake van verzekering, onroerende zaakbelasting (gebruikers- en eigenaarsgedeelte), het energieverbruik en de kosten van het onderhoud van het Depot.

De manier waarop geld wordt geworven

De Stichting heeft geen actief beleid gericht op verwerving van geld. In een aantal gevallen vraagt de Stichting geen vergoeding voor bruikleen. Er is een Instandhoudingscommissie die zich onder andere bezig houdt met de uitgifte in bruikleen. Ook ontvangt de Stichting regelmatig van derden schenkingen. Deze schenkingen zijn doorgaans schenkingen in natura die van belang zijn voor haar collectie dan wel een aanvulling vormen op haar collectie.

Het beheer van het vermogen

Ingevolge haar statuten wordt het vermogen van de Stichting gevormd door:

De Stichting zelf beheert haar vermogen. Zoals bij haar statuten is vastgelegd, moet de Stichting haar Jaarstukken ter informatie zenden aan FrieslandCampina.

Zoals eveneens bij haar statuten is vastgelegd, moet de Stichting steeds aan FrieslandCampina, op verzoek, alle inlichtingen en inzage verschaffen betreffende de door de Stichting gehouden collectie en de eventueel door de Stichting in bruikleen te geven/ gegeven bescheiden en voorwerpen.

Besteding van het vermogen

De Stichting zet zich in om haar vermogen, dat grotendeels bestaat uit haar collectie, op verantwoorde wijze in stand te houden en zo mogelijk aan te vullen.